BAKEL

KAZUYA YAMAMOTO(Washo)
&
ASATO IKEDA(Ryusen)

水鹿

YOSHITO TAKENISHI(Joshua)
&
ASATO IKEDA(Ryusen)